Naše služby

VÝSLEDEK ODPADOVÉ ANALÝZY

Co přesně lidé dávají do popelnic?
Co tam nepatří a kolik toho je?
Nejen tyto otázky si položil Ekoltes Hranice a nechal si proto od firmy AZ ENVI s. r. o. zpracovat fyzickou analýzu směsného komunálního a biologicky rozložitelného odpadu.

V praxi to znamenalo ruční roztřídění obsahu čtyř náhodně vybraných kontejnerů na směsný komunální odpad a několika nádob na biologicky rozložitelný odpad.

Zkoumaný komunální odpad měl celkovou hmotnost 326,5 kg. Bylo zjištěno, že 63 % bylo možné dále vytřídit a materiálově či jinak využít. Téměř dvě třetiny odpadu tak vlastně neměly v popelnicích na směsný komunální odpad co dělat. Největší zastoupení ve vzorku z využitelných odpadů, 28 %, představoval organický odpad.

Jedná se o součet složek kompostovatelného odpadu 19,3 % a gastroodpadu 8,61 %. Zjištění, že téměř pětina komunálního odpadu by mohla skončit v nádobách na biologicky rozložitelný odpad, které na sídlištích jsou, ukazuje na značné rezervy v třídění odpadu.

Ekoltes si nechal udělat také analýzu celkem 1 238 kg biologicky rozložitelného odpadu ze sídlištní zástavby. Analýza měla zjistit jeho čistotu.

Cizorodé odpady byly zastoupeny v analyzovaném vzorku z 2,71 %. Zdá se to málo, ale bioodpad putuje na kompostárnu společnosti Ekoltes a i malé množství cizorodých složek způsobuje problém v jeho následném zpracování. Kvůli přítomnosti kovů, plastů nebo skla nelze kompost využít na veřejných plochách města, ale končí jako kompost nevyhovující jakosti na technické zabezpečení skládky.

Výsledky rozboru odpadu ukazují, že máme rezervy.

Bylo zjištěno, že občané města do směsného komunálního odpadu vhazují papír, plasty, kompostovatelný odpad, sklo, kovy, nebezpečný odpad, a to téměř ze dvou třetin. Děje se to i přesto, že kontejnery na tříděný odpad jsou rozmístěny na sběrných stanovištích na celém území města. Navíc je možné tyto druhy odpadů odevzdávat ve sběrném dvoře.

Podle odborníků hraje klíčovou roli v třídění odpadu osvěta obyvatel, tedy snaha maximálně zapojit občany do odpadového hospodářství města.
Zásadním faktorem, který ovlivňuje ochotu lidí třídit, je informovanost o smyslu třídění. Je důležité vštípit jim povědomí o tom, že odpad je jejich záležitostí a systém odpadového hospodářství města jim dává legální možnost, jak se svého odpadu zbavit. Nezanedbatelnou roli bude mít efektivní třídění komunálního odpadu i po ekonomické stránce, protože se každoročně navyšují poplatky za jeho ukládání.
Navíc je nutné připravit se na novou legislativu v odpadovém hospodářství. Nový zákon o odpadech zavádí postupné zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky, zavedení třídicí slevy z tohoto poplatku pro obce, zákaz skládkování využitelných odpadů od roku 2030 a uzákonění systému, kdy občané platí za svoz odpadu podle toho, kolik ho vyhodí do černé popelnice. Česká republika musí již v roce 2025 recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. V roce 2030 musí být recyklováno 60 % komunálního odpadu a za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více. Pokud to obec nesplní, bude jí hrozit pokuta. Odborná firma proto doporučuje mimo jiné provést analýzu odpadového hospodářství města a navrhnout opatření vedoucí k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi.

Zdroj: Hranický zpravodaj 2/2022