Naše služby

Ceník

Katalogové
číslo odpadu
Kategorie
odpadu
Název
odpadu
Cena za 1 kg
bez DPH pro firmy
Cena za 1 kg bez DPH
pro občany Hranic
080111 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 16,50 16,50
130111 N Syntetické hydraulické oleje 6,70 6,70
130205 N Nechlorované minerální motorové a převodové mazací oleje 6,70 6,70
130206 N Syntetické motorové a mazací oleje 6,70 6,70
130208 N Motorové, převodové a mazací oleje 6,70 6,70
130802 N Jiné emulze 6,70 6,70
150101 O Papírové a lepenkové obaly 1,50
0
150102 O Plastové obaly (PET lahve), čisté fólie, streč. fólie 1,70 1,70
150102 O Plastové obaly – čistý polystyren (kusový obalový a deskový izolační) 0,90 0,90
150103 O Dřevěné obaly (palety, bedny apod.) 2,10 2,10
150105 O Kompozitní obaly (TETRAPAK) 0 0
150107 O Skleněné obaly 1,00 1,00
150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 16,50 0
150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály 16,50 0
160107 N Olejové filtry 16,50 16,50
160113 N Brzdová kapalina 16,50 16,50
160119 O Plasty (automobilové plasty, plasty tvrzené a jiné, kromě PET a igelit.folií a PVC folií) 3,00 3,00
160120 O Sklo – pouze autosklo 2,00 2,00
160211 N Vyřazené zařízení obsahujícíc chlorofluorovodíky, HCFC a HFC – lednice (kompletní) 0 0
160509 N Laboratorní chemikálie a jiné směsi 18,30 18,30
160601 N Olověné akumulátory 0,70 0,70
160602 N Nikl-kadmiové akumulátory 0,70 0,70
170107 O Stavební směs – suť (beton, cihly, omítka, střešní tašky, kámen, keramika, porcelán) 2,20 2,20
170202 O Sklo – pouze drátosklo 2,80 2,80
170203 O Plasty stavebního charakteru 3,70 3,70
170301 N Asfaltové směsi obsahující dehet 16,50 16,50
170302 O Asfaltové směsi bez dehtu 2,60 2,60
170405 O Železo a ocel. dráty, plechy, trubky, konstrukční ocel a litina 0 0
170407 O Směsné kovy – výrobky z neželezných kovů a kombinovaných kovů 0 0
170411 O Kabely – měděné a hliníkové vodiče (i s izolací) 0 0
170603 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky s obsahem azbestu 4,90 4,90
170604 O Izolační materiály (polyuretan. pěna, skelná vata, kamenná vlna, NE čistý polystyren) 2,70 2,70
170605 N
Stavební materiál obsahující azbest (eternit) 4,90 4,90
200101 O Papír a lepenka – sběr (noviny, časopisy, knihy bez vazby, kancelářský papír, karton) 1,50 0
200102 O Sklo – sběr (skleněné obaly, výtrluky ze skleněných a dveřních rámů) 1,00 0
200111 O Textilní materiály (nepotřebné oblečení v igelitových pytlích) 0 0
200113 N Rozpouštědla 16,50 0
200114 N Kyseliny 16,50 0
200115 N Zásady 16,50 0
200117 N Fotochemikálie 18,30 0
200119 N Pesticidy 18,30 0
200121 N Zářivky (kompletní) 0 0
200121 N Jiný odpad obsahující rtuť 65,00 0
200123 N Zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky – lednice, mrazáky (kompletní) 0 0
200126 N Olej a tuk 8,50 0
200127 N Barvy, lepidla a pryskyřice – tekuté, tuhé 16,50 0
200129 N Detergenty, odmašťovací přípravky 16,50 0
200132 N Jiná nepoužitelná léčiva 16,50 0
200133 N Baterie a akumulátory Pb, NiCd 0,70 0
200134 N Baterie tužkové, ploché a knoflíkové 0 0
200135 N Vyřazená elektronická zařízení – televizory, monitory 0 0
200136 O Vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče – audio, video, počítače 0 0
200138 O Dřevo (kmeny, silné větve, výrobky ze dřeva, nábytek, okna, dveře apod.) 2,10 0
200139 O Plasty (PET láhve, čisté obaly, čisté fólie) 1,70 0
200140 O Kovy 0 0
200201 O Biologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu: tráva, větve, kmeny stromů) 2,60 0
200301 O Směsný komunální odpad – netříděný odpad a spalitelný odpad 2,20 0
200307 O Objemný odpad (staré koberce, peřiny, matrace, nábytek apod.) 2,70 0

Cena za kg bez DPH

Ceny jsou platné od 1. 1. 2022

 

Každý návštěvník sběrného dvora se řídí pokyny pracovníka ve věci eliminace objemu odpadu, jeho demontáže a maximálně možného roztřídění do příslušných nádob a kontejnerů.
Za odpad, u něhož úpravy vedoucí k efektivnímu a ekologickému nakládání s odpadem nebyly provedeny (např. zárubně se zbytky suti, rámy se skly), bude účtována sazba dle platného ceníku!