Odpady  >  Sběrný dvůr

PŘIVEZENÝ ODPAD SI OBČANÉ VYKLÁDAJÍ A TŘÍDÍ SVÉPOMOCÍ POD DOHLEDEM PRACOVNÍKA SBĚRNÉHO DVORA.


JAKÉ ODPADY LZE NA SBĚRNÉM DVOŘE ULOŽIT?

Sběrný dvůr je určen především pro shromažďování, správné roztřídění a likvidaci odpadů, které nelze vyhodit do směsného komunálního odpadu:

  • KOMPLETNÍ elektrospotřebiče, lednice a mrazáky, zářivky, výbojky
  • akumulátory (autobaterie), tužkové baterie a monočlánky
  • nebezpečné odpady (barvy, oleje a obaly jimi znečištěné), pneumatiky
  • velkoobjemový odpad a biologicky rozložitelný odpad
  • separovaný odpad – plasty, papír, sklo (také autosklo a drátosklo)
  • polystyren – jedná se pouze o čistý polystyren, který zbyl po nákupu nového elektrospotřebiče nebo při zateplování domu (polystyren musí být bez zbytků izolep, samolepek, lepidel, barev a omítek)

PRO KOHO JE SBĚRNÝ DVŮR URČEN?

Občané s trvalým pobytem v Hranicích a místních částech (Drahotuše, Rybáře, Slavíč, Velká, Lhotka, Valšovice, Uhřínov a Středolesí) mohou vybrané odpady odevzdávat bezplatně. Ostatním fyzickým a právnickým osobám jsou odevzdané odpady zpoplatněny. Seznam zpoplatněných odpadů a ceník odpadů je k dispozici u kontaktní osoby nebo na webových stránkách.

Občané sousedních obcí obdrží bližší informace o možnostech uložení odpadů na svém Obecním úřadu.


Náš sběrný dvůr je místem zpětného odběru veškerého vysloužilého elektrozařízení.

Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.

Odložení elektrozařízení je zdarma pro občany obce i podnikatelské subjekty.

Potvrzení o převzetí použitých elektrozařízení ke zpětnému odběru je ke stažení ZDE.